23 maj

Vad är en sakkunnig inom tillgänglighet?

Som certifierad sakkunnig inom tillgänglighet säkerställer Ellen att alla projekt uppfyller de krav lagstiftningen ställer på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad innebär rollen som sakkunnig inom tillgänglighet?
Enligt plan- och bygglagen ska alla byggnader (med några få undantag) vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Mitt uppdrag är att se till att detta följs, under projektering, byggnation och vid färdigställande.

 

När behöver man en sakkunnig inom tillgänglighet?
I vissa fall är det byggherren som kommer till mig och vill ha hjälp med att säkerställa tillgängligheten under projekteringsfasen. Det gör man oftast genom en tillgänglighetsbeskrivning. I andra fall kräver den som är kontrollansvarig för projektet eller bygglovshandläggaren på kommunen att en certifierad sakkunnig ska lämna ett utlåtande angående tillgängligheten i samband med bygglovsansökan. Ibland kräver de även en kontroll av tillgängligheten när byggnaden är färdigställd. Jag jobbar också med att visa på hur man kan tillgängliggöra befintliga lokaler på ett sätt som följer lagstiftningen men också bevarar byggnadens värden och är ekonomiskt försvarbart.

 

Vilka är det mest intressanta projekten du har arbetat med inom tillgänglighet?
Det absolut roligaste är när jag får vara med i projekten från början. Då kan jag hitta tillgänglighetslösningar som kan arbetas in tidigt i projektet. På så sätt får man en väl genomtänkt byggnad i alla avseenden.